Kompleksowa obsługa podmiotów medycznych

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie przewidzianym ustawami:
  – ustawa o działalności leczniczej,
  – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  – ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  – ustawa o wyrobach medycznych,
  – ustawa Prawo Farmaceutyczne,
  – ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
  – ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
  – ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych,
  – ustawa o odpadach, jak również Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnego postępowania odpadami medycznymi, 
  – ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  – ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • pomoc prawna w każdym aspekcie związanym z prawem medycznym,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych,
 • doradztwo prawne zakresie przekształcenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółki prawa handlowego,
 • sporządzanie raportów typu due dilligence związanych z przekształceniem podmiotów leczniczych,
 • reprezentacja w sporach sądowych w związku z zdarzeniami medycznymi,
 • reprezentacja w sporach sądowych o zapłatę z tytułu nadwykonań i innych roszczeń przeciwko płatnikom takich świadczeń,
 • doradztwo prawne w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją podmiotów leczniczych,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • reprezentacja w sporach sądowych związanych z błędami w sztuce,
 • pomoc prawna w zakładaniu i rejestracji indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich,
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • kancelaria uczestniczyła i uczestniczy w obsłudze wielu podmiotów gospodarczych z branży medycznej,

Prawo korporacyjne

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie przewidzianym ustawami: 
  – kodeks spółek handlowych,
  – prawo upadłościowe i naprawcze,
  – ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  – ustawa o rachunkowości,
  – ustawa o europejskim zgromadzeniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej;
 • tworzenie ładu korporacyjnego i dbałość o jego przestrzeganie,
 • zakładanie spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami polubownymi w tym przed Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
 • doradztwo prawne w procesie pozyskania inwestora branżowego i inwestycyjnego,
 • postępowania likwidacyjne, procesy układowe i upadłościowe,
 • fuzje i przejęcia,
 • kancelaria prowadziła i prowadzi obsługę wielu podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, w szczególności spółek akcyjnych, w tym również takich których akcje były lub są notowane na GPW,
 • kancelaria uczestniczyła w wielu akwizycjach dając wsparcie formalnoprawne od początku negocjacji po ich zakończenie zwieńczone zakupem całości lub większościowej części akcji lub udziałów spółki przejmowanej,
 • kancelaria brała udział w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa,
 • kancelaria brała udział w emisji obligacji przez obsługiwane siebie spółki prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • kancelaria posiada doświadczenia negocjacyjne w zakresie wprowadzania do spółek prawa handlowego inwestorów finansowych, branżowych, a także międzynarodowych funduszy inwestycyjnych private equity.

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • doradztwo prawne w zakresie działalności gospodarczej w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • pomoc prawna w organizacji przedsięwzięć gospodarczych,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta w tym zabezpieczeń wykonania umowy,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi i organami administracji publicznej,
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu klienta,
 • doradztwo w zakresie problematyki prawa zamówień publicznych (m. in. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, odwołań od niezgodnych z przepisami prawa czynności zamawiającego, reprezentowanie klienta przed Krajowa Izbą Odwoławczą),
 • sporządzenie projektów memorandum informacyjnych,
 • wykonywanie badań formalno-prawnych typu due dilligence,
 • prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw.

Spory sądowe

 • kancelaria przeprowadziła ponad 10 tysięcy różnych postępowań przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, a także przed sądami administracyjnym wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, a nadto kancelaria:
 • prowadzi kompleksową reprezentację klientów kancelarii w sporach z osobami trzecimi, przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym,
 • prowadzi postępowania ugodowe z dłużnikami, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym uzyskaniu tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody,
 • opracowuje i opiniuje projekty pism procesowych,
 • reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach egzekucyjnych,
 • kancelaria prowadzi i prowadziła spory, których wartość sięgała nie rzadko wielu milionów złotych, a w szczytowym okresie portfel dochodzonych przez kancelarię należności przekroczył kwotę 700 milionów złotych,
 • reprezentuje klientów w sprawach związanych z dochodzeniem należności poczynając od wezwania do zapłaty po postepowanie egzekucyjne,
 • prowadzi doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia wierzytelności (m. in. poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych, hipoteki),
 • prowadzi doradztwo prawne w zakresie sposobu restrukturyzacji zobowiązań.

Prawo samorządowe

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie przewidzianym ustawami: 
  – ustawa o samorządzie gminnym,
  – ustawa o samorządzie powiatowym,
  – ustawa o samorządzie wojewódzkim,
  – ustawa o gospodarce komunalnej,
  – ustawa o finansach publicznych,
  – ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
  – ustawa prawo zamówień publicznych;
 • doradztwo prawne jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym, jednostkom samorządu terytorialnego,
 • tworzenie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 • opiniowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych,
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych oraz zleconych, w szczególności w zakresie przekazywania realizacji zadań na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach nadzorczych,
 • pomoc prawna w zakresie tworzenia spółek komunalnych,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie działalności samorządu terytorialnego,
 • pomoc prawna przy zawieraniu umów i porozumień, których stroną jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zasad wynikających z prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, administracyjnego oraz samorządowego,

Nieruchomości

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie przewidzianym ustawami:
  – stawa o księgach wieczystych i hipotece,
  – ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  – ustawa o własności lokali,
  – ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
  – ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
  – ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych;
 • opracowywanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki, przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie, subintabulaty),
 • opracowywanie koncepcji transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań mających na celu wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych,
 • kompleksowa obsługa podmiotów zarządzających nieruchomościami,
 • obsługa podmiotów pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
 • reprezentowanie podmiotów w negocjacjach oraz sporach sądowych związanych z obrotem nieruchomościami,
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości ich części a także lokali,
 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi w powyższym zakresie, w tym w szczególności występowanie w imieniu klienta kancelarii w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności oraz zarządzaniem nieruchomościami,
 • pomoc prawna w odzyskiwaniu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,
 • opracowywanie projektów i analiza umów deweloperskich,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w imieniu stron procesu budowlanego,
 • reprezentacja przed organami administracji w procesie budowlanym (uzyskiwanie decyzji, zezwoleń),
 • kancelaria uczestniczyła i uczestniczy w obsłudze wielu podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, jak również z branż zarządzania nieruchomościami,

Prawo pracy

 • kompleksowa obsługa pracowników i pracodawców w zakresie stosunków pracy, prawa związkowego, sporów zbiorowych, zwolnień grupowych w zakresie następujących ustaw:
  – Kodeks Pracy,
  – ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
  – ustawa o pracownikach urzędów państwowych,
  – ustawa o pracownikach samorządowych,
  – ustawa o czasie pracy kierowców,
  – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  – ustawa o związkach zawodowych,
  – ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
  – ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.
 • opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy,
 • przygotowywanie regulaminów wynagradzania, pracy, premiowania, innych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • reprezentacja pracodawców i pokrzywdzonych pracowników w sporach sądowych,
 • reprezentacja ubezpieczonych w sprawach sądowych w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • udział w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym w zakresie objęcia pracowników pakietem socjalnym oraz układem zbiorowym pracy,
 • pomoc prawna w rozwiazywaniu sporów zbiorowych,
 • uzyskiwanie zezwoleń na wykonywanie przez cudzoziemców pracy w Polsce.

Prawo rodzinne

 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw o: 
  – rozwód,
  – separację,
  – alimenty,
  – pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, 
  – uregulowanie kontaktów z dziećmi,
  – ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  – przysposobienie,
  – podział majątku wspólnego,
  – zniesienie współwłasności,
  – ubezwłasnowolnienie,
  – uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

Ochrona własności intelektualnej

 • pomoc prawna w przedmiocie ochrony interesów klientów w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • kancelaria prowadzi spory sądowe z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji polegających na wprowadzeniu w błąd co do oznaczenia towarów, jak również postepowania o zapłatę z tytułu naruszenia praw autorskich.


 • wholesale nhl jerseys
 • Good quality hockey jerseys sale at the discount price. Enjoy the hockey jerseys Wholesale Price and Fast free shipping available.