Administrator Danych Osobowych

Tarnawski i Partnerzy Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Katowicach (40-028), przy ulicy Francuskiej 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350655, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, NIP: 6342741263, REGON: 241522393, dalej zwana „Kancelarią”- jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych, klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem. Kancelaria przetwarza również dane osobowe osób, które aplikują o pracę, pracują w Kancelarii lub świadczą dla Kancelarii usługi.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Francuska 57, 40-028 Katowice.
– przez e-mail: sekretariat@kancelaria-tarnawski.pl
– telefonicznie: 32/ 203 53 24
– faxem: 32/ 220 08 73.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Francuska 57, 40-028 Katowice, z dopiskiem: Piotr Deja – Inspektor Ochrony Danych.
– przez e-mail: inspektor@kancelaria-tarnawski.com.pl
– telefonicznie: 32/ 203 53 24.
– faxem: 32/ 220 08 73.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:
• wykonania usługi prawnej,
• wysyłania alertów prawnych,
• rekrutacji i zatrudnienia,
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe które przetwarzamy otrzymaliśmy od Ciebie lub na podstawie Twojej zgody, bądź w związku z prowadzonym postępowaniem sądowo – administracyjnym lub innym, dane otrzymaliśmy od innych stron tego postępowania, jego uczestników, bądź organu prowadzącego sprawę.

Przetwarzamy dane osobowe Klientów w celach:
− wykonania zawartej z Klientem umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. świadczenia usług, analizy sprawy która ma być przedmiotem zlecenia);
− wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem, przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej);
− wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich).

Informacje stanowiące dane osobowe Klienta są wykorzystywane przez Kancelarię głównie w celu świadczenia usług prawniczych. Oznacza to, że Klient może posiadać obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania powierzonych Kancelarii czynności. Odmowa przekazania tych danych Kancelarii może uniemożliwić realizację określonych usług prawniczych, w tym prowadzenia powierzonej sprawy prawnej.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Klienta są:
− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
− ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych w zakresie regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego i świadczenie usług prawniczych;
− zgoda Klienta – w sytuacjach, gdy Kancelaria jest uprawniona lub zobowiązana do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych;
− Prawnie usprawiedliwione interesy Kancelarii – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię lub przez stronę trzecią), Kancelaria informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta; prowadzenie wewnętrznych analiz i badań w celu zwiększenia jakości świadczonych usług, windykacja należności, prowadzenie analiz statystycznych i niezbędnych rejestrów prowadzonych spraw prawnych, przechowywanie danych do celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy lub współpracy z Kancelarią, w celu aby:
− ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które dana osoba aplikuje;
− ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które dana osoba aplikuje;
− wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas w Kancelarii.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest:
− Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
− Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, bądź w przypadku aplikowania na stanowisko, na którym zawierana jest umowa cywilno-prawna,
− Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Dodatkowo, Kancelaria przetwarza dane uzyskane przez Kancelarię w związku ze stosowaniem wideomonitoringu pomieszczeń w których prowadzone są spotkania rekrutacyjne czy spotkania z Klientami, usługodawcami, usługobiorcami. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes prawny Kancelarii jako Administratora, polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony pomieszczeń i majątku. Podanie tych danych jest konieczne do wstępu na teren Kancelarii.
Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:
• prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza polityka prywatności,
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazano powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie udostępniania informacji
Kancelaria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby której dotyczą dane, bądź wynika to wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Kancelaria będzie czyniła starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Kancelaria będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Tobie informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Odbiorcy Danych
Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Kancelaria informuje, że Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez Ciebie; upoważnionym przez Kancelarię osobom zatrudnionym lub współpracującym z Kancelarią; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Kancelarii, osobom posiadającym podpisane umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych, biurowi rachunkowemu prowadzącemu obsługę księgową Kancelarii); stronom trzecim – w przypadku zgody Klienta na przekazanie danych lub w przypadku korzystania przez Kancelarię z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim. Dane osobowe mogą zostać przekazane także uczestnikom lub/i stronom prowadzonych postępowań sądowo – administracyjnym lub innych, oraz organom które je prowadzą, w myśl powierzonych Kancelarii do realizacji czynności prawnych.

Okresy przechowywania danych
Co do zasady Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe np. Klientów są przechowywane:
− w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
− w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
− w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie dziesięciu lat od momentu rozwiązania/wykonania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu; nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń Klienta wobec Kancelarii;
− w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
− poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Klienta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

Dane osobowe Kandydatów do pracy (w związku z rekrutacją) są przechowywane:
– do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz;
– Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Kancelaria kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276


  • wholesale nhl jerseys
  • Good quality hockey jerseys sale at the discount price. Enjoy the hockey jerseys Wholesale Price and Fast free shipping available.